Vyvěšení a projednávání návrhu Regionálního plánu regionu Saská Kamenice v souladu s § 9 a § 10 Zákona o územním plánování ve spojení s § 6 odst. 2 Zákona o prostorovém uspořádání a zemském plánování Svobodného státu Sasko

Vážené dámy a vážení pánové,

na základě Usnesení č. 13/2015 18. zasedání Členské schůze Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice  (Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Chemnitz) ze dne 15. prosince 2015 provede Plánovací  svaz  regionu  Saská  Kamenice  v  období  od 1. března 2016 do 30. dubna 2016 veřejné vyvěšení návrhu Regionálního plánu regionu Saská Kamenice a Zprávy o vlivu na životní prostředí v souladu s § 9 a § 10 Zákona o územním plánování (Raumordnungsgesetz, (ROG)) ve spojení s § 6 odst.  2 Zákona o prostorovém uspořádání a zemském plánování Svobodného státu Sasko (Sächsisches Landesplanungsgesetz (SächsLPlG)).

Podklady a dokumenty budou v uvedeném období vyvěšeny ve všech institucích, uvedených v Saském úředním věstníku (Sächsisches Amtsblatt), vydání č.  7 ze dne 18. února 2016 během otevíracích dob, které jsou uvedeny tamtéž.

Projednání bude probíhat na základě návrhu Regionálního plánu s odůvodněním, přílohami a odborným obsahem Rámcového krajinného plánu, který je k Regionálnímu plánu připojen jako příloha v souladu s § 6 odst.  2 věta 2 Saského zákona na ochranu přírody (Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)), a Zprávou o vlivu na životní prostředí (včetně posouzení vlivů na evropsky významné lokality / ptačí oblasti) a Regionální koncepcí využití větrné energie, které jsou v samostatných svazcích přílohou Regionálního plánu. Tyto podklady jsou pro Vás k dispozici ke stažení rovněž na internetových stránkách Plánovacího svazu na adrese www.pv-rc.de. Na těchto internetových stránkách se nachází i návrh Regionálního plánu v režimu změn, ze kterého jsou patrné změny a doplnění v porovnání s verzí pro veřejné projednání v rámci pořizování Regionálního plánu (stav duben 2013).

Abych zajistili správné zahrnutí Vašich zájmů do dalších prací na návrhu plánu, doporučujeme Vám, abyste Vaše připomínky, podněty či náměty ve Vašem stanovisku uvedli a zdůvodnili s odkazem na konkrétní výrok nebo kapitolu Plánu. Z Vašeho stanoviska by přitom mělo především vyplývat, jaký obsah by mohl být vypuštěn a jaké změny a doplňky v návrhu Plánu považujete za důležité.

Vaše stanovisko k návrhu Regionálního plánu, Zprávě o vlivu na životní prostředí a Koncepci využití větrné energie zašlete, prosím, do 21.05.2016 na adresu Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice Planungsverband Region Chemnitz, Verbandsgeschäftsstelle, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau.

Nezávisle na klasickém zpracování Vašeho stanoviska jako písemnosti máte nyní poprvé rovněž možnost, zpracovat a odevzdat Vaše stanovisko zcela elektronicky. Přístup k on-line projednávání naleznete na našich internetových stránkách www.pv-rc.de. V příloze tohoto dopisu a přímo v rámci vlastního projednávání online jsou pro Vás dostupné rozsáhlé informace pro využití a podporu uživatelů.

Pokud od Vás do 21.05.2016 žádné stanovisko neobdržíme, budeme vycházet z toho, že k návrhu Plánu nemáte připomínky, náměty či poznámky, případě že Vaše zájmy nejsou tímto Plánem dotčeny.

Přesto bychom Vás ale rádi upozornili na skutečnost, že návrh je podle § 47 Řádu správních soudů (Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)) nepřípustný, pokud jím jsou uplatňovány připomínky, které předkladatel neuplatnil v rámci vyvěšení nebo uplatnil pozdě, i když je mohl uplatnit včas.   § 47, odst. 2a Řádu správních soudů sice podle svého znění nelze aplikovat na regionální plány přímo.   Jelikož je však analogické použití prekluzního předpisu (§ 47, odst.   2a Řádu správních soudů) pro územní plány měst a obcí s vylučujícími účinky podle § 35 odst.  3 věta 3 Stavebního zákoníku (Baugesetzbuch (BauGB)) v judikatuře přijímáno souhlasně, připadá podle našeho názoru analogická aplikace pro regionální plány v úvahu v případě, pokud obsahuje cíle územního plánování ve smyslu § 35 odst.  3 věta 3 Stavebního zákoníku (zde vymezení prioritních a vhodných oblastí Využití větrné energie). Z tohoto důvodu zde upozorňujeme na právní důsledky § 47 odst.  2a Řádu správních soudů pro případ, pokud by připomínky v rámci veřejného projednávání nebyly uplatněny nebo nebyly uplatněny včas,  i když však uplatněny být mohly.

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci sekretariátu Plánovacího svazu, uvedení v Příloze.